ASOCIACIÓN EX-MARINOS DE NORUEGA

Krav om at den norske stat tilbakebetaler saksomkostninger til spanske sjøfolk og deres støtteorganisasjon, basert på dom mot Norge

From: marius@reikeras.no
Date: Mon, August 12, 2019 5:20 pm
To: justis@stortinget.no
Cc: postmottak@jd.dep.no

Til de det måtte gjelde.

Kopi: Offentlig.

Det er ingen overdrivelse å si at den norske stat befinner seg under et voldsomt internasjonalt press, hva gjelder å respektere menneskerettene.

Bare i sommer har Norge, blant annet:

- Fått kommunisert 16 nye barnevernssaker mot seg,

https://www.dagbladet.no/…/sjokkangrep-mot-norsk-b…/71363829

- Amerikanske CBN har satt søkelyset på Norge,

https://www1.cbn.com/…/norwegian-nightmare-barnevernet-prey…

- en rekke stater har varslet at de ønsker å intervenere mot Norge i EMD, og

- 12 000 spanske sjøfolk, med støtte fra den spanske regjeringen, vil trekke Norge inn for EMD som følge av åpenlys forskjellsbehandling mellom norske og spanske sjøfolk.

https://www.aftenposten.no/…/12000-spanske-sjofolk-tar-den-…

I forbindelse med sakene til de spanske sjøfolkene, er jeg blitt fortalt at de og deres organisasjon, "Long Hope", er blitt pålagt å innbetale betydelige med saksomkostninger til den norske stat.

Jeg stiller meg tvilende til om Norge er belligerent til å gjøre dette.

Da Norge ble domfelt i saken mellom Becker og Norge for brudd på EMK Artikkel 10, var EMD tydelig på at en part som ikke har hatt utgifter knyttet til sin sak, heller ikke kan få dekket noen form for alternative saksomkostninger.

Helt konkret sier EMD følgende i premiss 91:

"91. According to the Court’s case-law, an applicant is entitled to the reimbursement of costs and expenses only in so far as it has been shown that these have been actually and necessarily incurred and are reasonable as to quantum. In the present case, no invoices have been presented. From the printouts of fees and costs it emerges, however, that the billable
client was Dn Nye Medier AS, the proprietor of the newspaper Dagens næringsliv. It has not been shown that the applicant is herself liable for any costs. That being so, the Court rejects her claims (see, in comparison, Voskuil, cited above, § 92)."

Det er erkjent, selv fra justisministeren, at Regjeringsadvokaten ikke fakturerer sine oppdragsgivere, typisk departementene, for sin juridiske rådgiving/ representasjon.

Det vises herunder til daværende Justisminister Anders Anundsens brev av 13. juli 2016, vedrørende blant annet Regjeringsadvokatens salærsatser, og
hvor det heter:

"Regjeringsadvokaten fakturer normalt ikke klientene, altså det enkelte departement."

Det vises også til vedlagte tildelingsbrev, der det fremkommer hvor mye Regjeringsadvokaten har til rådighet gjennom bevilgninger gitt i Statsbudsjettet.

Regjeringsadvokaten har altså mottatt et betydelig beløp av fellesskapets midler, for å sikre den juridiske tjenesteytelsen til departementene.

Følgelig er det altså folkets felles midler, som finansierer
Regjeringsadvokaten.

Når det er folket som finansierer Regjeringsadvokaten gjennom
statsbudsjettene, jf for øvrig Grunnlovens § 49, så tenderer det mot offentlig svindel, når Regjeringsadvokaten, i neste omgang, krever saksomkostninger av den som har vært med på å finansiere embetet gjennom skatteseddelen; nemlig den individuelle part.

Det at Regjeringsadvokaten, på toppen av det den allerede er
tildelt gjennom de folkevalgtes budsjettbevilgninger, krever 1450 kroner per time av en privat part, oppleves som et "ran" mot de som rammes.

I tillegg utgjør det en betydelig trussel mot rettssikkerheten, ved at folk ikke tør å saksøke offentlige etater av frykt for nettopp å bli ruinert av disse saksomkostningene.

Jeg mener, ikke minst utfra det som er stadfestet i domfellelsen av Norge i Becker-saken at det foreligger en offentlig plikt å tilbakebetale det staten urettmessig har tatt i saksomkostninger av private aktører, herunder de spanske sjøfolkene og deres støtteorganisasjon.

Jeg gjør oppmerksom på at dette vil bli oversatt til engelsk og
kommunisert til de rette adressater i Spania, herunder den spanske regjering.

Det vil også bli sendt Ministerkomiteen for å vise nok et eksempel der Norge ikke retter seg etter premissene i de saker der Norge blir domfelt.

Jeg imøteser raskt svar på dette.

Bergen, den 12.8.19

Marius Reikerås

Vedlegg:https://www.regjeringen.no/…/tildelingsbrev-til…/id2472150/…